Program Prehrane Web

Web aplikacija za izradu uravnoteženih jelovnika i plana tjelesne aktivnosti

Uputa za korištenje


Registracija

 • Za pristup aplikaciji potrebno je izvršiti registraciju.
 • Kliknite na registracija, ispunite tražene podatke, odaberite lozinku i kliknite na registracija.
 • Nakon uspješne registracije na Vaš će E-mail stići obavijest sa podacima za prijavu.
Registracija

Prijava (Login)

 • Za pristup aplikaciji upišite svoje korisničko ime (e-mail) i lozinku koju ste odabrali prilikom registracije i kliknite na prijava.
Prijava

Kontrolna ploča (Dashboard)

Kontrolna ploča sadrži osnovne informacije o vašem računu, statistiku o spremljenim podacima u bazu, korisnicima aplikacije i statusu licence.
U kontrolnoj ploći možete dodati novog klijenta, zakazati termin, dodati novog korisnika aplikacije i obnoviti račun.


Koraci u izradi jelovnika

Kod izrade uravnoteženog jelovnika moramo voditi računa o sljedećem:

 • osigurati adekvatan energetski unos
 • zadovoljiti potrebe za nutrijentima
 • biti uravnotežen, što znači da u jednom danu sve skupine namirnica moraju biti zastupljene s adekvatnim brojem jediničnih serviranja
 • biti raznovrstan, što znači da uključuje što više različitih namirnica iz iste skupine
 • uključiti barem tri glavna obroka
KORACI:
 • Na osnovi antropometrijskih veličina (visina, masa...) i intenziteta tjelesne aktivnosti dolazimo do preporučene energetske vrijednosti jelovnika i preporučene dodatne energetske potrošnje. više...

 • Ako se radi o osobi sa povišenom tjelesnom masom, osim smanjenja energetskog unosa potrebno je uvesti i ododatnu tjelesnu aktivnost. više...

 • Moguće je odabrati jednu od 24 dijete ovisno o zdravstvenom stanju i dobi klijeta. više...

 • Potrebno je selektirati minimalno 3 obroka.
  * Korisnici PREMIUM paketa mogu koristiti, osim standardnih obroka i vlastite obroke. više...

 • više...

Novi klijent

 • Nakon prijave u aplikaciju, registrirajte novog klijenta ili iz baze klijenata odabrati postojećeg.
 • Klikom na dugme DODAJ NOVOG KLIJENTA otvara se pozor za unos novog klijenta.
 • Obavezni podaci su Ime, prezime, datum rođenja i spol, dok telefon i e-mail nisu obavezni.
 • Klikom na dugme PRETRAŽI KLIJENTE pristupate klijentima koje ste prethodno spremili u bazu.

Ulazni podaci

Prvi korak u izradi jelovnika je utvrđivanje stanja uhranjenosti pojedinca na osnovi njegovih antropometrijskih veličina.
Unesite visinu (u cm), masu (u kg) opseg struka i bokova (u cm) i odaberite intenzitet tjelesne aktivnosti
* Opseg struka i bokova nisu obavezni
Za nastavak kliknite na dugme ili tab Izračun


Izračun masnog tkiva

Izračuna masnog tkiva pomoću mjerenja kaliperom dostupan je samo za korisnike PREMIUM paketa.
Metode mjerenja:

 • Mjerenje na 3 točke prema Jackson/Pollock
 • Mjerenje na 4 točke prema Jackson/Pollock
 • Mjerenje na 7 točaka prema Jackson/Pollock
 • Mjerenje prema Durnin/Womersley

* Napomena: Postotak masnog tkiva se koristi za izračun bazalnog metabolizma (BMR) prema Katch-McArdle metodi.

Detaljni izračun energetske potrošnje

Ako želite preciznije odrediti dnevnu energetsku potrošnju kliknite na Detaljni izračun energetske potrošnje
Klikom na Detaljni izračun energetske potrošnje otvara se sekcija u kojemu je moguće izračunati detaljan izračun dnevne potrošnje.
Potrebno je unijeti sve aktivnosti i njihovo trajanje u periodu od 0:00 do 24:00.
Za nastavak kliknite na dugme ili tab Izračun


Praćenje antropometrijskih parametara

Klikom na tab Praćenje antropometrijskih parametara otvara se prozor u kojemu se prate antropometrijski parametri u grafičkom i tabelarnom prikazu.
Podaci koji se prate su masa, visina, opseg struka i opseg bokova.
Cilj je tjelesna masa koju aplikacija daje kao preporučenu tjelesnu masu na osnovi ulaznih parametara. Uz pretpostavku da je 1 kg masnog tkiva jednako 7000 kcal, i da je dnevni deficit (energetska potrošnja - preporučena energetska potrošnja + dodatna tjelesna aktivnost) jednako 500 kcal dolazi se do gubitka tjelesne mase od 2 kg mjesečno.


Izračun

 • Nakon unesenih ulaznih podataka aplikacija daje izračun za indeks tjelesna mase (BMI), bazalni metabolizam (BMR), ukupnu dnevnu energetsku potrošnju (TEE), omjer opsega struka i bokova (WHR) te preporuke za primjerenu tjelesnu masu, energetsku vrijednost jelovnika i dodatnu energetsku potrošnju.
 • Aplikacija na osnovi ulaznih parametara određuje Cilj: redukciju tjelesne mase, zadržavanje postojeće tjelesne mase, povećanje tjelesne mase ili povećanje mišićne mase.
  * Sami možete odabrati neki drugi cilj, npr. ako program preporuči zadržavanje postojeće tjelesne mase vi možete odabrati povećanje mišićne mase, ali ne možete odabrati povećanje tjelesne mase ako osoba već ima povišenu tjelesnu masu.
 • Ako želite koristiti vlastite preporuke za energetski unos i dodatnu energetsku potrošnju, u sekciji Moje Preporuke unesite vlastite vrijednosti i kliknite na dugme Spremi.
 • Za nastavak kliknite na dugme ili tab Aktivnost
Korisnici STANDARD i PREMIUM paketa imaju mogućnost odabira između četiri jednadžbe za izračun bazalnog metabolizma (BMR):
 • Mifflin - St Jeor
 • Harris - Benedict (Roza and Shizgal)
 • Harris - Benedict
 • Owen
U START verziji bazalni metabolizam se računa prema Mifflin - St Jeor metodi

Dodatna tjelesna aktivnost

 • Ukoliko aplikacija na osnovu ulaznih podataka da preporuku za dodatnu energetsku potrošnju, u prozoru Dodatna aktivnost odabirete dodatnu tjelesnu aktivnost.
 • Klikom na odabranu aktivnosti program izračunava vrijeme potrebno za potrošnju kalorija (dodatna energetska potrošnja).
 • Možete odabrati i više od jedne aktivnosti s time da je potrebno ručno promijeniti trajanje aktivnosti. Važno je da je suma kalorijske vrijednosti odabranih aktivnosti jednaka ili približna preporučenoj dodatnoj energetskoj potrošnji.
* Napomena: Osobe sa zdravstvenim problemima ili sumnjom na njih, prije odabira dijete moraju se posavjetovati sa svojim liječnikom.

Dijeta

 • U prozoru Dijeta aplikacija automatski nudi redukcijsku dijetu ili normalnu prehranu ovisno o indeksu tjelesne mase (BMI).
 • Moguće je odabrati i druge vrste prehrane i dijete ovisno o potrebama ili zdravstvenom stanju.
Napomena: Osobe sa zdravstvenim problemima ili sumnjom na njih, prije odabira dodatne tjelesne aktivnosti moraju se posavjetovati sa svojim liječnikom.

Obroci

Standardni obroci
 • U prozoru Obroci, sekcija Standardni Obroci odaberite željenu kombinaciju obroka.
Napomena: Doručak, ručak i večera su obavezni.
Moji obroci (Samo PREMIUM paket)

Korisnici PREMIUM peketa osim standardnih obroka mogu kreirati i vlastite obroke sa vlastitim nazivima i preporukama.
Broj obroka je limitiran na 8 dok je minimalni broj obroka 3.
Moje obroke možete spremiti za kasnije korištenje. Aplikacija automatski sprema moje obroke za svakog klijenta posebno.


Tjedni jelovnik

 • Klikom na tab Tjedni Jelovnik otvara se sučelje za izradu tjednih jelovnika.
 • Upisati naziv jelovnika i za svaki dan u tjednu odabrati prethodno izrađene dnevne jelovnike.
Napomena: Dnevni jelovnici koje se koriste za izradu tjednog jelovnika moraju imati isti raspored obroka.
 • U Postavkama ispisa odabrati veličinu i orijentaciju stranice i vrijednosti koje želimo da budu vidljive u ispisu.
Napomena:

Za prikaz samo naziva jela u pojedinom obroku, kod izrade dnevnih jelovnika potrebno je odvojiti naziva jela od njegovog opisa korištenjem separator ~ Alt+1(!). Ako imate više jela unutar jednog obroka, jela odvajajte separatorom | Alt+w.
Npr: Naziv jela 1~Opis jela 1|Naziv jela 2~Opis jela 2.


Moje namirnice

 • Aplikacija daje mogućnost unosa vlastitih namirnica i njihovih makro i mikronutritivnih vrijednosti.
 • Kod izrade jelovnika Mojim namirnicama možete pristupiti klikom na skupinu Moje namirnice.
Napomena: Ukoliko prilikom unosa vlastite namirnice ne odaberete vrijednost jediničnog serviranja za tu namirnicu, namirnica će biti svrstana u kategoriju ostale namirnice.

USDA baza namirnica

Korisnicima PREMIUM paketa omogućen je pristup USDA bazi namirnica (nacionalna baza podataka nutritivnih sastojaka namirnica američkog ministarstva poljoprivrede). Baza sadrži nutritivne vrijednosti 313191 namirnica.

Za pristup bazi potrebno je kliknuti na dugme USDA u tabu Moje Namirnice.

Odabrati namirnicu i mjeru i kliknuti na dugme KOPIRAJ NAMIRNICU U MOJE NAMIRNICE.

Baza je na engleskom jeziku pa je namirnicu i mjeru potrebno prevesti. Odabrati skupinu namirnica, jedinično serviranje i kliknuti na dugme Spremi.

Nakon što se namirnica spremi pristupa joj se na isti način kao i ostalim namirnicama.

moji recepti

Recepte je moguće izrađivati na dva načina:

 • Preko prozora MOJI RECEPTI ili
 • Preko prozora za izradu jelovnika JELOVNIK

Kada recept izrađujemo u prozoru JELOVNIK namirnice unosimo u jedan od obroka, npr. doručak.

* Napomena: Samo one namirnice koje se nalaze u trenutnom selektiranom obroku će se spremiti u recept.
Nakon što unesete sve namirnice kliknite na tipku Spremi Kao Recept.

U prozoru MOJI RECEPTI upišite naziv i opis recepta i kliknite na tipku Spremi.

Postoje dva načina spremanja recepata:

 1. Standardno spremanje
 2. Spremanje recepta kao namirnice

Uobičajeno je da kada recept uvrstimo u jelovnik, vidimo sve njegove sastavne namirnice. Ako želimo da u jelovniku bude vidljiv samo naziv recepta i njegove ukupne vrijednosti onda to radimo na način da nakon izrade recepta kliknemo na tipku Spremi Kao Namirnicu. Recept će biti automatski spremljen i kao recept u Moje Recepte sa svim njegovim sastavnim namirnicama i kao pojedinačna namirnica u Moje Namirnice sa ukupnom sumom nutrijenata iz tog recepta.

Primjer: Čaj sa medom možemo spremiti kao Moju Namirnicu klikom na dugme Spremi Kao Namirnicu
Namirnica (recept) će automatski biti spremljena i u Moje Namirnice i u Moje Recepte. Ako želimo u jelovniku prikazati taj recept bez njegovih sastavnih namirnica onda taj recept odaberemo iz rubrike Moje Namirnice. U protivnom, ako želimo da u jelovniku budu vidljive sve namirnice iz tog recepta onda recept dodamo klasično klikom na Dodaj Recept.

* Napomena: Kada brišemo recept onda se automatski briše i recept spremljen u Moje Namirnice. Ali ako taj isti recept brišemo u Mojim Namirnicama onda on ostaje sačuvan u Mojim Receptima.
Ako želimo urediti recept spremljen u Moje Namirnice onda ga otvaramo u prozoru Moji Recepti.

Cijene

U prozoru CIJENE odaberite namirnicu iz izbornika, upišite neto cijenu i masu i kliknite na dugme Spremi.

Napomene:
 • Potrebno je unositi neto cijene. Npr. kod krumpira je potrebno unaprijed uračunati gubitak na masi kod guljenja kore.
 • Ako želite dobiti ukupnu cijenu namirnica unutar jednog jelovnika vodite računa o tome da imate spremljene jedinične cijene za sve namirnice. Na primjeru sa slike imamo tri namirnice: kruh, sirni namaz i bananu. cijena je 1.54 kn zato što u bazi imamo spremljenu jediničnu cijenu samo za bananu.

Košarica

Klikom na Košarica, iz trenutnog jelovnika se kreira popis namirnica (shopping lista) sa grupiranim namirnicama i ukupnim količinama, masom i cijenama ako su dostupne (vidi tab Cijene).

Kao što se vidi u primjeru na slici u jelovnik je dodana 1 kriška kruha i dvije banane kao odvojene namirnice. Pogram automatski rekalkulira i grupira namirnice. U ovom slučaju imamo 20 kriški kruha što je program preračunao u 1.5 štruce.


Novi korisnik

Korisnici STANDARD i PREMIUM paketa imaju mogućnost registracije dodatnog korisnika. U STANDARD paketu moguće je dodati jednog dodatnog korisnika, a u PREMIUM paketu 4 dodatna korisnika.
Svi korisnici mogu pristupiti zajedničkoj bazi podataka unutar grupe (bazi klijenata, bazi mojih namirnica, bazi mojih jelovnika i bazi mojih recepata).

Administracijska prava korisnika

Nakon registracije dodatnog korisnika moguće je postaviti njegova administracijska prava.
Postoje tri vrste administratora: Supervizor, Administrator i Student.
Supervizor može dodavati i brisati korisnike, ima pristup svim klijentima, jelovnicima, receptima i namirnica spremljenih od strane svih članova unutar grupe.
Administrator ima pristup svim jelovnicima unutar grupe korisnika ali može uređivati i spremati samo jelovnike koje je sam izradio i ima pristup samo klijentima koje je sam spremio u aplikaciju. Administrator ima pristup svim receptima i namirnicama spremljenih od strane ostalih članova grupe.
Student ima pristup svim funkcijama programa koja ima i administrator osim što nema pravo pristupa administracijskom sučelju, ne može slati jelovnike na email klijenta i ne može koristiti kalendar.
Ove postavke se uređuju u Korisničkom profilu.