Program Prehrane Web

Web aplikacija za izradu uravnoteženih jelovnika i plana tjelesne aktivnosti

Uputa za korištenje


Registracija

 • Za pristup aplikaciji potrebno je izvršiti registraciju.
 • Kliknite na registracija, ispunite tražene podatke, odaberite lozinku i kliknite na registracija.
 • Nakon uspješne registracije na Vaš meail će stići notifikacija o uspješnoj registraciji.
Registracija

Prijava (Login)

 • Za pristup aplikaciji upišite svoje korisničko ime (e-mail) i lozinku koju ste odabrali prilikom registracije i kliknite na prijava.
Prijava

Novi klijent

 • Nakon prijave u aplikaciju potrebno je registrirati novog klijenta ili iz baze klijenata odabrati postojećeg.
 • Klikom na dugme NOVI KLIJENT otvara se pozor za unos novog klijenta.
 • Obavezni podaci su Ime, prezime, datum rođenja i spol, dok telefon i e-mail nisu obavezni.
 • Klikom na dugme PRETRAŽI KLIJENTE moguće je pristupiti klijentima koje ste prethodno spremili u bazu.

Ulazni podaci

 • Unesite visinu (u cm), masu (u kg) opseg struka i bokova (u cm) i intenzitet tjelesne aktivnosti
 • * Opseg struka i bokova nisu obavezan
 • Za nastavak kliknite naprijed
 • Ako želite preciznije odrediti dnevnu energetsku potrošnju kliknite na Detaljni izračun energetske potrošnje

Detaljni izračun energetske potrošnje

 • Klikom na Detaljni izračun energetske potrošnje otvara se prozor u kojemu je moguće napraviti detaljan izračun dnevne potrošnje.
 • Potrebno je unijeti sve aktivnosti i njihovo trajanje u periodu od 0:00 do 24:00
 • Za nastavak kliknite naprijed

Praćenje antropometrijskih parametara

 • Klikom na tab Praćenje antropometrijskih parametara otvara se prozor u kojemu se prate antropometrijski parametri u grafičkokm i tabelarnom prikazu.
 • Prate se masa, opseg struka i opseg bokova

Izračun

 • Nakon unesenih ulaznih podataka aplikacija daje izračun za indeks tjelesna mase (BMI), dnevnu energetsku potrošnju, omjer opsega struka i bokova te preporuke za primjerenu tjelesnu masu, energetsku vrijednost jelovnika i dodatnu tjelesnu potrošnju.
 • U istom prozoru moguće je odabrati Cilj: redukciju tjelesne mase, zadržavanje postojeće tjelesne mase, povećanje tjelesne mase ili povećanje mišićne mase.
 • Za nastavak kliknite naprijed

Dodatna tjelesna aktivnost

 • Ukoliko aplikacija na osnovu ulaznih podataka da preporuku za dodatnu energetsku potrošnju, u prozoru Dodatna aktivnost možete odabrati dodatnu željenu aktivnost.
 • Klikom na odabranu aktivnosti program izračunava vrijeme potrebno za potrošnju preporučene dodatne energetske potrošnje.
 • Moguće je odabrati i više aktivnosti s time da je potrebno ručno promiijeniti trajanje aktivnosti.
Napomena: Osobe sa zdravstvenim problemima ili sumnjom na njih, prije odabira dijete moraju se posavjetovati sa svojim liječnikom.

Dijeta

 • U prozoru Dijeta aplikacija automatski nudi redukcijsku dijetu ili normalnu prehranu ovisno o indeksu tjelesne mase (BMI).
 • Moguće je odabrati i druge vrste prehrane i dijete ovisno o potrebama ili zdravstvenom stanju.
Napomena: Osobe sa zdravstvenim problemima ili sumnjom na njih, prije odabira dodatne tjelesne aktivnosti moraju se posavjetovati sa svojim liječnikom.

Obroci

 • U prozoru Obroci moguće je odabrati željeni broj i kombinaciju obroka.
Napomena: Doručak, ručak i večera su obavezni.

Ispis

 • Klikom na tab Ispis otvara se prozor u kojemu možete dobiti ispis jelovnika, podata moguće je ispisati jelovnik, ukupne vrijednosti jelovnika i podatke o korisniku u PDF formatu ili na printer.
 • Kada je jelovnik izrađen za grupu korisnika sa jednakim energetskom potrošnjom, npr učenički domovi, moguće je odabrati broj konzumentat tog jelovnika, pri čemu se dobiva ukupna količina namirnica za odabrani broj korisnika.
 • Također, moguće je odabrati i velićinu fonta u px

Moje namirnice

 • Aplikacija daje mogućnost unosa vlastitih namirnice i njihovih makro i mikronutritivnih vrijednosti.
 • Kod izrade jelovnika Mojim namirnicama možete pristupiti klikom na skupinu Moje namirnice
Napomena: Ukoliko prilikom unosa vlastite namirnice ne odaberete vrijednost jediničnog serviranja za tu namirnicu, namirnica će biti svrstana u kategoriju ostale namirnice.

moji recepti

Recepte je moguće unositi na dva načina:

 • Preko prozora za izradu jelovnika Jelovnik ili
 • Preko prozora Moji recepti

Kada izrađujemo recept u prozoru za izradu jelovnika, samo namirnice u trenutnom obroku će se spremiti u recept.


Cijene

 • U prozoru Cijene postoji mogućnost je unositi cijene namirnica
 • Odaberite namirnicu iz izbornika, upišite neto cijenu i masu i kliknite na dugme spremi
Napomena: Potrebno je unositi neto cijene. Npr. kod krumpira je potrebno unaprijed ukalkulirati gubitak na masi kod guljenja kore.

Novi korisnik

Korisnici STANDARD i PREMIUM paketa imaju mogučnost registracije dodatnog korisnika. U STANDARD paketu moguće je dodati jednog dodatnog korisnika, a u PREMIUM paketu 4 dodatna korisnika.
Svi korisnici mogu pristupiti zajedničkoj bazi podataka unutar grupe (bazi klijenata, bazi mojih namirnica, bazi mojih jelovnika i bazi mojih recepata).

Administracijska prava korisnika

Nakon registracije dodatnog korisnika moguće je postaviti njegova administracijska prava.
Postoje dvije vrste administratora: Supervizor i Administrator.
Supervizor može dodavati i brisati korisnike, ima pristup svim klijentima, jelovnicima, receptima i namirnica spremljenih od strane svih članova unutar grupe.
Administrator ima pristup svim jelovnicima unutar grupe korisnika ali može uređivati i spremati samo jelovnike koje je sam izradio i ima pristup samo klijentima koje je sam spremio u aplikaciju. Administrator ima pristup svim receptima i namirnicama spremljenih od strane ostalih članova grupe.
Ove postavke se uređuju u Korisničkom profilu