Program Prehrane Veb

Veb aplikacija za izradu uravnoteženih menija i plana fizičke aktivnosti

Uputstva


Registracija

 • Za pristup aplikaciji potrebno je izvršiti registraciju.
 • Kliknite na registracija, ispunite tražene podatke, odaberite lozinku i kliknite na registracija.
 • Nakon uspešne registracije na Vaš će E-mail stići obavest sa podacima za prijavu.
Registracija

Prijava (Login)

 • Za pristup aplikaciji upišite svoje korisničko ime (e-mail) i lozinku koju ste odabrali prilikom registracije i kliknite na prijava.
Prijava

Novi klijent

 • Nakon prijave u aplikaciju potrebno je registrirati novog klijenta ili iz baze klijenata odabrati postojećeg.
 • Klikom na dugme NOVI KLIJENT otvara se pozor za unos novog klijenta.
 • Obavezni podaci su Ime, prezime, datum rođenja i pol, dok telefon i e-mail nisu obavezni.
 • Klikom na dugme PRETRAŽI KLIJENTE moguće je pristupiti klijentima koje ste prethodno spremili u bazu.

Ulazni podaci

 • Unesite visinu (u cm), masu (u kg) obim struka i bokova (u cm) i intenzitet fizičke aktivnosti
  * Obim struka i bokova nisu obavezan
 • Za nastavak kliknite na dugme ili tab Izračun
 • Ako želite preciznije odrediti dnevnu energetsku potrošnju kliknite na Detaljni izračun energetske potrošnje

Detaljni izračun energetske potrošnje

 • Klikom na Detaljni izračun energetske potrošnje otvara se prozor u kojemu je moguce napraviti detaljan izračun dnevne potrošnje.
 • Potrebno je uneti sve aktivnosti i njihovo trajanje u periodu od 0:00 do 24:00
 • Za nastavak kliknite na dugme ili tab Izračun

Praćenje antropometrijskih parametara

 • Klikom na tab Praćenje antropometrijskih parametara otvara se prozor u kojemu se prate antropometrijski parametri u grafičkokm i tabelarnom prikazu.
 • Podaci koji se prate su masa, visina, opseg struka i opseg bokova
 • Cilj je tjelesna masa koju aplikacija daje kao preporučenu tjelesnu masu na osnovi ulaznih parametara. Uz pretpostavku da je 1 kg masnog tkiva jednako 7000 kcal, i da je dnevni deficit (energetska potrošnja - preporučena energetska potrošnja + dodatna fizička aktivnost) jednako 500 kcal dolazi sa do gubitka fizičke mase od 2 kg mesečno.

Izračun

 • Nakon unesenih ulaznih podataka aplikacija daje izračun za indeks telesna mase (BMI), bazalni metabolizam (BMR), ukupnu dnevnu energetsku potrošnju (TEE), obim opsega struka i bokova (WHR) te preporuke za primerenu fizičku masu, energetsku vriednost jelovnika i dodatnu energetsku potrošnju.
 • Aplikacija na osnovi ulaznih parametara određuje Cilj: redukciju telesne mase, zadržavanje postojeće telesne mase, povećanje telesne mase ili povećanje mišićne mase.
  * Sami možete da odaberete neki drugi cilj, npr. ako program preporući zadržavanje postojeće telesne mase vi možete da odaberete povećanje mišićne mase, ali ne možete da odaberete povećanje telesne mase ako osoba već ima povišenu telesnu masu.
 • Ako želite da koristite vlastite preporuke za energetski unos i dodatnu energetsku potrošnju, u sekciji Moje Preporuke unesite vlastite vrednosti i kliknite na dugme Spremi.
 • Za nastavak kliknite na dugme ili tab Aktivnost

Dodatna telesna aktivnost

 • Ukoliko aplikacija na osnovu ulaznih podataka da preporuku za dodatnu energetsku potrošnju, u prozoru Dodatna aktivnost odabirete dodatnu fizičku aktivnost.
 • Klikom na odabranu aktivnosti program izračunava vrieme potrebno za potrošnju kalorija (dodatna energetska potrošnja).
 • Možete odabrati i više od jedne aktivnosti s time da je potrebno ručno promieniti trajanje aktivnosti. Važno je da je suma kalorijske vriednosti odabranih aktivnosti jednaka ili približna preporučenoj dodatnoj energetskoj potrošnji.
Napomena: Osobe sa zdravstvenim problemima ili sumnjom na njih, prije odabira dijete moraju se posavjetovati sa svojim lekarom.

Dijeta

 • U prozoru Dijeta aplikacija automatski nudi redukcijsku dijetu ili normalnu prehranu ovisno o indeksu telesne mase (BMI).
 • Moguće je odabrati i druge vrste prehrane i dijete ovisno o potrebama ili zdravstvenom stanju.
Napomena: Osobe sa zdravstvenim problemima ili sumnjom na njih, prije odabira dodatne telesne aktivnosti moraju se posavetovati sa svojim lekarom.

Obroci

Standardni obroci
 • U prozoru Obroci, sekcija Standardni Obroci odaberite željenu kombinaciju obroka.
Napomena: Doručak, ručak i večera su obavezni.
Moji obroci (Samo PREMIUM paket)

Korisnici PREMIUM peketa osim standardnih obroka mogu kreirati i vlastite obroke sa vlastitim nazivima i preporukama.
Broj obroka je limitiran na 8 dok je minimalni broj obroka 3.
Moje obroke možete da spremite za kasnije korištenje. Aplikacija automatski sprema moje obroke za svakog klijneta posebno.


Ispis

 • Klikom na tab Ispis otvara se prozor u kojemu možete dobiti ispis jelovnika. Moguće je ispisati jelovnik, ukupne vrednosti jelovnika i podatke o korisniku u PDF formatu ili na printer.
 • Kada je jelovnik izrađen za grupu korisnika sa jednakom energetskom potrošnjom, npr učenički domovi, moguće je odabrati broj konzumenata tog jelovnika, pri čemu se dobiva ukupna količina namirnica za odabrani broj konzumenata.
 • Također, moguće je odabrati i veličinu fonta u px

Moje namirnice

 • Aplikacija daje mogućnost unosa vlastitih namirnice i njihovih makro i mikronutritivnih vrednosti.
 • Kod izrade jelovnika Mojim namirnicama možete pristupiti klikom na skupinu Moje namirnice
Napomena: Ukoliko prilikom unosa vlastite namirnice ne odaberete vrednost jediničnog serviranja za tu namirnicu, namirnica ce biti svrstana u kategoriju ostale namirnice.

Moji recepti

Recepte je moguće unositi na dva načina:

 • Preko prozora za izradu jelovnika Jelovnik ili
 • Preko prozora Moji recepti

Kada izrađujemo recept u prozoru za izradu jelovnika, samo namirnice u trenutnom obroku će se spremiti u recept.


Cene

 • U prozoru Cene postoji mogućnost unosa cene namirnica
 • Odaberite namirnicu iz izbornika, upišite neto cenu i masu i kliknite na dugme spremi
Napomena: Potrebno je unositi neto cene. Npr. kod krompira je potrebno unapred ukalkulirati gubitak na masi kod guljenja kore.

Novi korisnik

Korisnici STANDARD i PREMIUM paketa imaju mogučnost registracije dodatnog korisnika. U STANDARD paketu moguće je dodati jednog dodatnog korisnika, a u PREMIUM paketu 4 dodatna korisnika.
Svi korisnici mogu pristupiti zajedničkoj bazi podataka (bazi klijenata, bazi mojih namirnica, bazi mojih jelovnika i bazi mojih recepata).