Program Prehrane Klijent

Aplikacija za klijente

Program Prehrane Klijent je web/mobilna aplikacija koja omogućuje klijentima odnosno pacijentima praćenje svojih antropometrijskih mjera i preuzimanje jelovnika napravljenih od strane nutricionista, korisnika web aplikacije Program Prehrane Web. Osnovna zamisao je da klijent putem aplikacije svakodnevno bilježi svoju tjelesnu masu i intenzitet tjelesne aktivnost, dok nutricionist putem web aplikacije na osnovi tih podataka izrađuje plan prehrane i plan tjelesne aktivnosti. Klijent zatim može putem aplikacije preuzeti jelovnike koje je nutricionist za njega izradio. Na ovaj način se znatno pojednostavljuje komunikacija između nutricionista i klijenta.

Aplikacija za klijente


Postupak aktivacija i korištenje aplikacije:

  1. Nutricionist putem web aplikacije registrira novog klijenta. Zatim u glavnom izborniku klikom na link Aplikacija za klijente otvara novi prozor gdje iz padajuće liste odabire klijenta, nakon čega se prikažu pristupni podaci za aktivaciju aplikacije za klijente. Pristupni podaci se mogu poslati na e-mail klijenta.
  2. Klijent prema želji može koristiti mobilnu (Android) ili web aplikaciju. Može i kombinirano.
    Nakon unosa aktivacijskog koda klijent može svakodnevno unositi svoju tjelesnu masu i ostale antropometrijske parametre te intenzitet tjelesne aktivnosti.
    * Napomena: Za korištenje aplikacije potrebna je veza sa internetom budući da se svi podaci spremaju i preuzimaju sa servera.
  3. Antropometrijske mjere koje je klijent spremio putem aplikacije nutricionist može pratiti putem web aplikacije Program Prehrane Web.
    Na osnovi tih podataka nutricionist izrađuje plan prehrane.
  4. Klijent može putem aplikacije preuzeti jelovnike koje je nutricionist spremio na njegovo ime.

Aplikacija za klijente